10 January 2012

The Water Node 2012. The EU and International research co-operation to address water challenge. Brussels, 25, 26 & 27 January 2012

ปี 2012 เป็นปีแห่งน้ำและเป็นปีแห่งการเริ่มโครงการ “การพิทักษ์น้ำของยุโรป” ของสหภาพยุโรป โครงการนี้จะได้รับการจดจำว่าเป็นนโยบายด้านน้ำของสหภาพยุโรปที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหภาพยุโรปต่อคำมั่นสัญญาที่จะบรรลุซึ่งเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษของโลก(การเข้าถึงน้ำดื่มและสุขาภิบาล)และเพื่อรับรองผลการประชุม Rio+20 ของสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นเรื่องน้ำจึงเป็นหนึ่งในสาขาที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศตามนโยบายของสหภาพยุโรปเช่นเดียวกับนโยบายในสาขาอื่นๆ เช่น นโยบายการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ยุโรปเพื่อการวิจัยในเอเชีย แอฟริกาและลาตินอเมริกา (European Centre for Research in Asia Africa and Latin America, ECRAAL) จะจัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง “The Water Node 2012” ในระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค. 2555 ณ กรุงบรัสเซลส์ วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้มี 4 ข้อ คือ 1. เพื่อสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยใช้กิจกรรมการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างหน่วยงานวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาในชุมชน 2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงศักยภาพในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในสหภาพยุโรปกับต่างประเทศ 3. เพื่อระบุ กระตุ้นและเผยแพร่ผลงานวิจัยและโครงการที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในปีสุดท้ายตามกรอบแผนงานฉบับที่ 7 หรือแหล่งเงินทุนอื่นๆของอียู และสุดท้ายเพื่อเพิ่มสมาชิก ECRAAL จากหน่วยงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของเอเชีย แอฟริกาและลาตินอเมริกา ตามวัตถุประสงค์เชิงนโยบายในการขยายการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายกับองค์กรระหว่างประเทศ
    ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ecraal.org/info-ecraal-2012-article-71.htm กำหนดหมดเขตลงทะเบียนวันที่ 18 ม.ค. 2012 ด่วน!!! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

  

No comments:

Post a Comment