18 January 2012

นักวิชาชีพ/นักศึกษาไทยในยุโรป

....ประกาศ...
 นักวิชาชีพและนักศึกษาไทยในยุโรป

          สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับมอบหมายให้เสาะแสวงหานักวิชาชีพและนักศึกษาไทยในยุโรป เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดส่งให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสนับสนุนการถ่ายทอดวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากยุโรปเพื่อพัฒนาต่อยอดไปยังประเทศไทย
         เนื่องด้วยสำนักงานฯไม่สามารถเดินทางไปพบหรือติดต่อท่านด้วยตนเอง นอกจากจะไม่ทราบว่าท่านๆอยู่ที่ไหนส่วนใดของยุโรปแล้ว  บุคลากรของเราก็มีจำนวนจำกัด ประกอบกับพื้นที่ของยุโรปกว้างใหญ่เกินกว่าจะดำเนินการได้โดยลำพัง สำนักงานฯจึงต้องใช้ช่องทางทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อหาพวกท่านให้พบให้จงได้ ขอบคุณ social network ที่ทำให้สำนักงานฯมีช่องทางที่คาดหวังว่าจะทำให้เราติดต่อถึงท่านได้
         จึงขอส่งข้อความนี้ไปยังพี่ๆน้องๆคนไทยและน้องๆนักศึกษาไทยทุกท่านที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศใดประเทศหนึ่งของสหภาพยุโรป หรือมีคู่สมรสเป็นนักวิชาชีพในยุโรป ในทุกสาขาอาชีพและทุกวัย หากท่านมีความประสงค์ ยินดีและเต็มใจโดยสมัครใจที่จะแบ่งปันเวลาบางส่วนของท่านเพื่อกลับไปช่วยประเทศไทยบ้านเกิดของท่านในยามที่ท่านสะดวกและประเทศชาติต้องการ หากท่านอ่านพบประกาศฉบับนี้ โปรดติดต่อกลับมายังสำนักงานฯ ได้โดยตรง ที่ info@thaiscience.eu หรือ post ข้อความท้ายประกาศนี้ เราจะติดต่อกลับไปหาท่านในโอกาสแรก ข้อมูลของท่านจะได้รับการปกป้องและใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการเท่านั้น

         ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ สำหรับการเสียสละและความหวังดีที่มีต่อบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน แม้ตัวอยู่ไกลแต่ใจยังคงเป็นไทยไม่เปลี่ยนแปลง...และต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในทางที่ดี...ช่วยกันนะคะ

         รักประเทศไทยและทุกคน...มากมายๆ
       

No comments:

Post a Comment