14 September 2011

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ – สทอภประกาศ    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ.  ภายใต้
การดำเนิน
โครงการพัฒนาดาวเทียม THEOS ประจำปีการศึกษา 2555  ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ – สทอภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาดาวเทียม THEOS ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาระหว่าง สทอภ. และบริษัท EADS Astrium S.A.S สาธารณรัฐฝรั่งเศส  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบดาวเทียม THEOS (Thailand Earth Observation Satellite – THEOS) และระบบภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  และเป็นกลไกที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งดาวเทียม THEOS ได้ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ปัจจุบันสามารถปฏิบัติการและถ่ายภาพได้อย่างต่อเนื่อง
ในการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การพัฒนาดาวเทียมและระบบภาคพื้นดิน  รวมทั้งโครงการฝึกอบรม THEOS Operational Training Programme – TOTP  ระยะเวลา 10 ปี
ซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรม การสัมมนา และทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และ เอก  รวม 24 ทุน ได้แก่  ระดับปริญญาตรี 5 ทุน  ระดับปริญญาโท 15 ทุน  และระดับปริญญาเอก 4 ทุน  ต่อมาในปี 2553 สทอภ. และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสนับสนุนทุนระดับปริญญาเอกเพิ่มอีก 2 ทุน  ทั้งนี้ ทุนระดับปริญญาตรีได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในปี 2549  ทุนระดับปริญญาโทได้ดำเนินการแล้วในปี
2550 – 2553 จำนวน 12 ทุน และระดับปริญญาเอกดำเนินการเรียบร้อยแล้วในปี 2552 สำหรับการจัดสรรทุนในปี 2555 ประกอบด้วย ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ดังนี้
-    ปริญญาโทวิศวกรรมอวกาศ                                         จำนวน   2   ทุน
     สาขา Software Engineering, Telecommunication Engineering, Electronics Engineering
1.              คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนในระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน
1.1      เป็นบุคคลทั่วไป หรือเป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ปี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.2      คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.50  และระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25
1.3      อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
1.4      ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องมีหนังสือยินยอมให้มาสมัครจากหน่วยงานต้นสังกัด และต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นๆ
1.5      ผู้สมัครรับทุนต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ
2   หลักฐานการสมัครรับทุนระดับปริญญาโท
2.1      แบบฟอร์มสมัครรับทุน (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ สทอภ.)
2.2      หนังสือยินยอมให้สมัครรับทุนจากหน่วยงานต้นสังกัด  ในกรณีที่ผู้สมัครรับทุนเป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2.3      สำเนา transcript หรือสำเนาใบปริญญาบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ฉบับ
2.4      รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว  จำนวน 3 ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6 เดือน)
2.5      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการของผู้สมัครรับทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.6      สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล  ในกรณีชื่อ สกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)
2.7      สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครรับทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.8      หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ (recommendation) จำนวน 3 ฉบับ  (ผู้รับรอง 3 คน)
2.9      ผลการสอบ TOEIC, TOEFL (paper based, computer based, internet based) หรือ
CU –TEP สอบไว้ไม่เกิน  2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.10    ใบรับรองแพทย์แสดงว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
2.11    ผลงานวิจัยหรือผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ถ้ามี)
หมายเหตุ    ผู้สมัครรับทุนทุกคนต้องชำระค่าทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการคนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย สาขา 955  บัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  หมายเลข บัญชี 955-0-01944-6  และสำเนาหลักฐานการโอนเงินโดยระบุ ชื่อ-สกุล ในใบโอนเงินให้ถูกต้องและชัดเจน  พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัครรับทุนที่ติดต่อสะดวก มายังโทรสารหมายเลข  0-2143-9603   ทั้งนี้ ขอความกรุณาสำเนาการโอนเงินมาให้ สทอภ. ทราบในวันเดียวกันกับที่โอนเงินด้วย
3.  การสมัครรับทุน
ผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนสามารถดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. และเว็บไซต์ของ สทอภ. ที่ www.gistda.or.th  นอกจากนี้ ยังสามารถหาข้อมูลการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสได้ที่ www.edufrance.fr
4.      กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 25 กันยายน 2554
5.      วิธีการยื่นใบสมัครสอบ
สามารถยื่นใบสมัครสอบได้ 2 วิธี ได้แก่
5.1 การยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ ฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์และความร่วมมือต่างประเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.

5.2 การยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์
ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและหลักฐานการโอนเงิน  ไปที่
ฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ
สำนักยุทธศาสตร์และความร่วมมือต่างประเทศ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 120 อาคาร B  ชั้น 7  (ฝั่งตะวันตก)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ    10210
โทรศัพท์  :  0-2143-0556, 0-2141-4415, 0-2141-4509
โทรสาร  :  0-2143-9603, 0-2143-9588
หมายเหตุ  :      สทอภ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราจดหมายผู้สมัครสอบเป็นสำคัญ ทั้งนี้
ให้ยื่นใบสมัครสอบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง (ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์) โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร หลักฐานการสมัครสอบตามที่กล่าวถึงในข้อ
2.1 หรือ 2.2
อย่าลืม !!!   ผู้สมัครสอบทุกคนต้องส่งหลักฐานการโอนเงินค่าทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการ
6.  กำหนดการสมัครสอบและประกาศผล

วิธีการสอบ
วัน-เวลา
สถานที่
กำหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 1สิงหาคม – 25 กันยายน  2554
ลงประกาศในเว็บไซต์ สทอภ.
และติดประกาศ  ณ สทอภ.
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการ
30 กันยายน 2554
เว็บไซต์ สทอภ.
และติดประกาศ ณ สทอภ.
การสอบวัดความถนัดทางวิชาการ
(ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบ)
วันอังคารที่ 4  ตุลาคม 2554
เวลา 
09:00-12:00 น.
ห้องประชุม สทอภ. ชั้น 7
(ศูนย์ราชการฯ)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบแรก
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม  2554
เว็บไซต์ของ สทอภ.
และติดประกาศ  ณ สทอภ.
การสอบสัมภาษณ์ รอบแรก
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554
เวลา 08:30-16:30 น.
ห้องประชุม สทอภ.  ชั้น 7
(ศูนย์ราชการฯ)
การประกาศผลสอบสัมภาษณ์รอบแรก
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554
เว็บไซต์ของ สทอภ.
และติดประกาศ ณ สทอภ.
การสอบสัมภาษณ์ รอบสอง
(สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบแรกแล้วเท่านั้น)
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554
เวลา 08:30-16:30 น.
ห้องประชุม สทอภ. ชั้น 7
(ศูนย์ราชการฯ)
การประกาศผลผู้ได้รับทุน
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555
เว็บไซต์ของ สทอภ. และติดประกาศ
ณ สทอภ.
7.  การทำสัญญารับทุน
เมื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุนแล้ว  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องทำสัญญารับทุนกับ สทอภ. โดยบิดา-มารดา หรือพี่-น้องสายตรงเป็นผู้ค้ำประกันผู้รับทุน  รายละเอียดการทำสัญญาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
8.  ข้อผูกพันการรับทุน
8.1 ผู้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติงานที่ สทอภ. หรือหน่วยงานที่ สทอภ. เห็นชอบและติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
8.2 ในกรณีที่ไม่สามารถกลับมาปฏิบัติงานใช้ทุน ณ สทอภ. หรือหน่วยงานที่ สทอภ. กำหนด ผู้รับทุนจะต้องใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับระหว่างศึกษาคืนให้แก่ สทอภ. พร้อมเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินทุนการศึกษา
9.  ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับทุน
9.1   ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะเข้ารับการอบรมภาษาฝรั่งเศส ณ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ระยะเวลา 200 ชั่วโมง ภายหลังจากวันประกาศผลผู้ได้รับทุน  และอบรมภาษาฝรั่งเศสต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาโท โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (มีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าบัตรนักศึกษาและหนังสือเรียน)
9.2   ผู้รับทุนต้องส่งผลหรือรายงานการศึกษาให้ สทอภ. ทราบทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา โดยส่งรายงานมายัง ฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 อาคาร B ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2141-4415/0-2141-4509  โทรสาร
0-2143-9603 
e-mail : soontree@gistda.or.th  หรือ tanyanun@gistda.or.th
9.3   ในกรณีสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนแล้วและผู้รับทุนยังไม่สำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องใช้เงินทุนส่วนตัว
ในการศึกษาต่อจนกว่าจะจบตามหลักสูตร
และต้องแจ้งสาเหตุของการไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดให้ สทอภ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
9.4   ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรทำให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดได้ (การเจ็บป่วย การได้รับบาดเจ็บ หรืออื่นๆ ตามที่ สทอภ. เห็นสมควร)  สทอภ. จะพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนต่อไปตามความเหมาะสม
10. รายละเอียดค่าใช้จ่ายทุนที่จะได้รับ
10.1  สทอภ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศของผู้รับทุน ไป – กลับ 1 ครั้ง  ประกอบด้วย
ตั๋วเครื่องบิน
ชั้นประหยัดและค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดการศึกษา คนละ 40
,000 บาท
10.2  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนและอื่นๆ ได้แก่  ค่าเล่าเรียน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก (ตามเกณฑ์ของสถานทูตฝรั่งเศสและเมืองที่ไปศึกษา ระดับปริญญาโทเดือนละ ประมาณ 767 ยูโร)  ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
___________________________________

No comments:

Post a Comment