14 September 2011

ใบสมัครรับทุน

    
    
รูปถ่าย
2 นิ้ว
ฉากหลัง
สีขาว

                                                        ใบสมัครรับทุน
ระดับปริญญาโท  วิศวกรรมอวกาศ (Satellite Engineering)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.
เพื่อเข้าศึกษาในสาขา Software Engineering, Telecommunication Engineering, Electronics Engineering
(กรุณากรอกข้อความตัวบรรจง)
คำนำหน้าชื่อ              :         ð  นาย          ð  นางสาว       ð  นาง        ð  อื่นๆ ........................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)      :                                                                                              
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ):                                                                                                 
เลขประจำตัวประชาชน:                                        วัน-เดือน-ปีเกิด :                                     
ชื่อ-สกุล บิดา              :                                                                                              
ชื่อ-สกุล มารดา :                                                                                                        
ชื่อ-สกุล พี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน :                                                                              
                                                :                                                                           
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก  :                                                                                     
หมายเลขโทรสาร         :                                               E- mail :                                   
ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก        :                                                                                              

ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
สาขาวิชา
คะแนนเฉลี่ย
มัธยมศึกษาตอนปลายปริญญาตรีปริญญาโท
สถานที่ทำงานปัจจุบัน    :                                                                                              
                             :                                                                                              
ชื่อผลงานวิจัย หรือเอกสารที่เคยตีพิมพ์:                                                                                
                                      :                                                                                     
                                      :                                                                                     
ผลการสอบภาษาอังกฤษ  :         ð  TOEFL                 ð  TOEIC                 ð  CU-TEP
คะแนนที่สอบได้           :                                                                                     
ข้าพเจ้า                                                      ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
                                                                   ลงชื่อ                                                 
                                                                             (                                               )
                                                                   วันที่      เดือน            พ.ศ.              

No comments:

Post a Comment