09 May 2012

กฎระเบียบด้านการป้องกันน้ำท่วมของอียู (EU Flood Directive)

กฎระเบียบดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในพื้นที่ไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำขนาดใหญ่
หัวใจของกฎระเบียบนี้ คือ ปกป้องชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการผลจากน้ำท่วมต่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้น
1.       การป้องกันความสูญเสียจากน้ำท่วมโดยหลีกเลี่ยงการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนในพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดน้ำท่วม โดยนำเอาแผนที่การพัฒนาประเทศในอนาคตมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการใช้พื้นที่ทางการเกษตรและป่าไม้ให้เหมาะสมอีกด้วย
2.       การปกป้องชุมชน โดยจัดทำมาตรการทั้งที่เป็นโครงสร้างและไม่เป็นโครงสร้างเพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วม
3.       เตรียมความพร้อมของชุมชน โดยแจ้งเตือนสาธารณชนล่วงหน้าถึงความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติในกรณีที่เกิดน้ำท่วม
กรอบเวลาของการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ออกกฎหมายที่เรียกว่า The Water Environment (Floods Directive) Regulations (Northern Ireland) 2009 เพื่อให้กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในปี 2009
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม การประเมินความเสี่ยงต่อน้ำท่วมเบื้องต้นกำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2011
ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและอุบัติภัยจากน้ำท่วมให้แล้วเสร็จภายในธันวาคม 2013
ขั้นตอนที่ 4 จัดทำแผนบริหารจัดการในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้แล้วเสร็จในปี 2015


No comments:

Post a Comment