22 March 2016

บทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หลังปี 2015

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือที่เรียกสั้นๆว่า SDGs คืออะไร
SDGs คือ เซ็ทของกลุ่มเป้าหมายใหม่ของสหประชาชาติ ได้จากการเจรจาต่อรองอันยาวนานกว่า 2 ปี เพื่ออนาคตของโลกใบนี้จนถึงปี 2030 ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (goals) 169 เป้าหมายย่อย (targets)
มีอะไรแปลกใหม่และแตกต่างใน 17 เป้าหมายของ SDGs
ข้อที่ 1 และสำคัญที่สุดคือ เป้าหมายเหล่านี้จะนำไปประยุกต์ใช้กับทุกๆประเทศ ในทุกภาคส่วน ทุกเมือง ทุกธุรกิจ ทุกโรงเรียนและสถาบันอย่างท้าทาย ที่เรียกว่า “อย่างสากล (Universality) ข้อที่ 2 ทุกเป้าหมายมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ไม่สามารถเลือกที่จะบรรลุเป้าหมายใดเพียงเป้าหมายหนึ่งได้ แต่ต้องบรรลุในทุกเป้าหมาย ที่เรียกว่า “บูรณาการ (Integration)” และข้อสุดท้าย การที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนรากฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้อย่างมโหฬาร ที่เรียกว่า “การเปลี่ยนแปลง (Transformation)
เป้าหมายทั้ง 17 มีอะไรบ้าง
เป้าหมาย
เป้าหมาย
1 กำจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ในทุกสถานที่ให้หมดสิ้นไป
2 ยุติความหิวโหยและอดอยากด้วยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการที่ดี
3 มั่นใจว่าทุกคนจะต้องมีสุขภาพที่ดี โดยส่งเสริมการกินดีอยู่ดี
4 มั่นใจว่ามีการศึกษาแบบเรียนรวมที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนตลอดชีพ
5 บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ ให้อำนาจแก่สตรีและเด็กหญิง
6 มั่นใจว่ามีน้ำและสุขาภิบาลเพื่อทุกคน
7 มั่นใจว่ามีพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน น่าเชื่อถือและราคาไม่แพงแก่ทุกคน
8 ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสมแก่ทุกคนเพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยรวม
9 มีโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
10 ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ
11 ทำเมืองให้เป็นที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ยืดหยุ่นและยั่งยืน
12 มั่นใจว่ามีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
14 อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรชายฝั่ง ทางทะเลและมหาสมุทรให้มีใช้อย่างยั่งยืน
15 มีการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ยับยั้งและพลิกฟื้นผืนดินที่เสียหาย ต่อสู้กับความแห้งแล้งและการเกิดทะเลทราย ยับยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
16 ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยุติธรรมและสันติสุข
17 สร้างความเข้มแข็งระหว่างหุ้นส่วนโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          แต่ละเป้าหมายมีความสำคัญในตัวเองและทุกเป้าหมายมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
ภาพประกอบจาก : 17goals.org/wp-content/uploads/2015/.../17Goals_BasicSlideset_v1.pptx
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ก็เช่นเดียวกัน ที่มีส่วนในการพัฒนาโลกใบนี้มาหลายศตวรรษ และพร้อมที่จะสนับสนุนเป้าหมายใหม่ SDGs ของสหประชาชาติ โดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือที่รู้จักกันดีในนาม IAEA จะให้การสนับสนุนเป้าหมายต่างๆ ผ่านโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพในหลากหลายสาขา โดยทุกประเทศสมาชิกจะต้องผนวกเป้าหมายใหม่เข้ากับแผนพัฒนาแห่งชาติของตน ซึ่งจะต้องสะท้อนให้เห็นในกรอบความร่วมมือทางวิชาการของประเทศนั้นๆกับ IAEA (Country Programme Framework, CPF)

ด้วยเป้าหมาย SDGs และเป้าหมายของ IAEA มีความซ้ำซ้อนกันอย่างใกล้ชิด จึงคาดหวังว่าเป้าหมายใหม่นี้จะช่วยยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปสู่ระดับใหม่ ด้วยขอบเขตที่กว้างขวาง จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานของสหประชาชาติต่างๆ มีความร่วมมือกันมากขึ้น โดยหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในสาขาเฉพาะทางสามารถแสวงหาหุ้นส่วนความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆได้ 

No comments:

Post a Comment